Nakupujte dle kategorie

Inspirace

Novinky Naše značky Vlasy Obličej Tělo

Nákup

Eshop Akce Teta Klub Služby Prodejny
Úvod O nás Kamerový systém

Kamerový systém

Ochrana osobních údajů
Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.
 


Základní charakteristika zpracování – kamerový systém
 1. Kamerové systémy – společnost ze svých prostor (provozovny/prodejny, kancelářské a skladové budovy) pořizuje kamerový záznam pro účely ochrana svého majetku, majetku, života a zdraví zaměstnanců a třetích osob (např. zákazníků). Záznam může být užit například k uplatnění práv z odpovědnosti za škodu a předán orgánům činným v trestním řízení.
Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné v následujícím textu.
 


 Konkrétní parametry zpracování osobních údajů – kamerový systém
 1. Kamerový systém
 1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ: 26148579, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74545 (dále jen „Správce“).
 1. VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na
 1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 2. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 3. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 4. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
Dále Vám svědčí právo na:
 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.
K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem: ochrany majetku správce, majetku, života a zdraví zaměstnanců a třetích osob (např. zákazníků)
 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: záznam z kamerového systému.
 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ
Poskytování osobních údajů je nezbytné.
 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje: po 30 dnů.
 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: záznamové zařízení je vždy umístěno v objektu, z jehož prostor je pořizován obrazový záznam (např. prodejna, kancelářská budova, skladová budova).
 1. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): orgánům činným v trestním řízení atp.
 1. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.
 1. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.
 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.
 

 
Práva a jejich uplatnění
Článek I.
OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV
 1. KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV
Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:
 1. prostřednictvím datové schránky Správce, číslo datové schránky Správce: 9mj5rt3
 2. prostřednictvím adresy el. pošty: info@tetadrogerie.cz
 3. prostřednictvím písemného podání na adresu: Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice
 4. osobně na adrese: Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice
 5. telefonicky na tel. čísle: 296 335 552
 1. IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE
Uplatněním práv nesmí dojít újmy práva a svobody třetích osob. Z tohoto důvodu má Správce právo a povinnost v nezbytných případech žadatele o uplatnění práv identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen nebo je odpověď zasílána do vlastních rukou.
 1. ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV
Výjimečně, vyžádá-li si to oprávněný, je možné poskytnout informace, příp. umožnit uplatnění práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany se pořídí písemný záznam. Podmínkou ústního uplatnění práv, není-li dotyčný osobně znám, je ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž lze seznat, že práva uplatňuje osoba, které náleží.
 1. ŽÁDOST V EL. FORMĚ
Je-li žádost podána, resp. jsou-li práva uplatněna prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li dotyčný o jiný způsob.
 1. NÁKLADY
Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.
 1. ODMÍTNUTÍ A POPLATEK
Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,
 1. podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo se sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo
 2. se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.
 1. LHŮTA K VYŘÍZENÍ
Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce této lhůty se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.
 
ČLÁNEK II.
PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII
 1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.
 2. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:
  1. účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, a o rozsahu a důsledcích zpracování;
  2. případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;
  3. předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země;
  4. době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
  5. právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění – subjektu údajů se poskytne vždy jen informace o těch právech, jejichž uplatnění přichází v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů v úvahu;
  6. právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění – přichází-li uplatnění tohoto práva s ohledem na charakter zpracování osobních údajů v úvahu;
  7. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
  8. zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
  9. právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů);
  10. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů, je-li realizováno.
 3. Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.
 4. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.
 
ČLÁNEK III.
Právo na opravu
 1. Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
 2. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.
 3. Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
 4. O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.
 
Článek IV.
Právo na výmaz
 1. Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:
  1. nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
  3. subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
  4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
  5. vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.
 2. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů.
 3. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.
 4. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.
 5. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
  5. určení, uplatnění a výkon práv Správce.
 
Článek V.
Právo na omezení zpracování
 1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.
 2. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
 3. Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.
 4. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 5. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvedeno okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.
 
Článek VI.
Právo na přenositelnost
 1. Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).
 2. V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat:
  1. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;
  2. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.
 3. Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).
 4. Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.
 5. K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
Článek X.
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
 1. Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí
  1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
  2. povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
 2. V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.
 3. Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.
 
Článek XI.
Právo na námitku
 1. Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.
 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 3. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.
 4. Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.
 5. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by:
  1. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
  2. další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu/obranu práv Správce.

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny 8:00 - 16:30

Vypočítej mi slevu
Získat za body
Zavřít