2290

  • Více lesku beze skvrn
  • Skladování

    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

    Zelený bod

    Hodnocení

    Pro přidání hodnocení se přihlaste.