7490

Informace o výrobku

Plodina - okrasné rostliny, ovocné dřeviny neplodící
Škodlivý organismus - mšice, housenky, brouci, ploštice
OL - ochranná lhůta - 1 den.

Insekticid na hubení mšic a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech, sklenících. Kapalina bez ředění k aplikaci (AL). Účinná látka: Deltamethrin 0,06 g/l tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R, 3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát.

 • Chrání okrasné rostliny a neplodící dřeviny v bytech a zahrádkách
 • Účlnný proti mšicím, housenkám, broukům a plošticím
 • Příprava a použití

  Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte. Nastavte trysku rozprašovače do otevřené polohy. Vlastní ošetření provádějte ze vzdálenosti asi 25 cm. Aplikaci přípravku provést při výskytu škůdce. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Neošetřovat při přímém slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
  Při ošetřovaní okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin na zahrádkách:
  Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

  Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci:
  Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové nepoškozené rukavice. Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle (EN 166). Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu (popř. při aplikaci ve výškách nepromokavý plášt s kapucí nebo turistická pláštěnka). Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv, např. gumové nebo plastové holínky ( s ohledem na práci v zahrádkářském terénu). Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

  Skladování

  24 měsíců od data výroby při skladování v originálních obalech při teplotě +5 až +30°C.

  Hodnocení

  Pro přidání hodnocení se přihlaste.