Nakupujte dle kategorie

Inspirace

Novinky Naše značky Vlasy Obličej Tělo

Nákup

Eshop Akce Teta Klub Služby Prodejny
Úvod O nás Jak chráníme osobní údaje Podrobné informace o zpracování

Podrobné informace o zpracování

Podrobné informace o zpracování údajů, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit.

1. SPRÁVCE
  Správcem osobních údajů je společnost Solvent ČR s.r.o., IČ 250 69 497, se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, sp. zn. C 46977 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“).
2. VAŠE PRÁVA
  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
  • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  • VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
Dále Vám svědčí právo na:
  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.
V zákonem stanovených případech (viz zákona č. 110/2019 Sb.) mohou být některá práva subjektu údajů omezena.
K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.
U Správce není pro toto zpracování osobních údajů ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností plynoucích ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván a dotčené SUBJEKTY ÚDAJŮ
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje následujících subjektů údajů:
- identifikační a kontaktní údaje oznamovatele, oznamovaného a dalších osob, které jsou oznámeným jednáním dotčeny, resp. které mohou poskytnout svědectví o rozhodných skutečnostech, či mohou přispět k řešení oznámení.
- další osobní údaje jmenovaných osob (subjektů údajů) nezbytné k prošetření oznámení a k formulaci návrhu na řešení věci, včetně formulace opatření k zamezení opakování škodlivého jednání.

6. ZDROJ ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou získány od oznamovatele a z vlastní činnosti příslušné osoby.

7. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.
Poskytování osobních údajů není nezbytné.

8. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje po dobu: oznámení a související dokumentace (a v ní obsažené osobní údaje) jsou uchovávány v zákonem předepsané evidenci po dobu 5 let.

9. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené cloudové prostředí. K dokumentaci, včetně osobních údajů, bude mít přístup výlučně příslušná osoba vy smyslu zákona č. 171/2023 Sb.

10. PŘÍJEMCI a osoby, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje nebudou mimo zpracovatele a k žádosti případně orgánů veřejné moci v rámci realizace jejich kompetencí poskytnuty jiným příjemcům.

11. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

12. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.
Zapojení zpracovatele osobních údajů do předmětného zpracování plyne z informací o přijímání oznámení a určení příslušné osoby, jak jsou dostupné na webových stránkách Správce.

13. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny 8:00 - 16:30

Vypočítej mi slevu
Získat za body
Zavřít