Nakupujte dle kategorie

Inspirace

Novinky Naše značky Vlasy Obličej Tělo

Nákup

Eshop Akce Teta Klub Služby Prodejny
Úvod Akce Soutěže Pravidla soutěže o luxusní víkendový pobyt

Pravidla soutěže Teta klub o luxusní víkendový pobyt

Pravidla spotřebitelské soutěže
"Hrajte o luxusní víkendový pobyt"
(dále jen „soutěž“)

1. Pořadatel

Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Hrajte o luxusní víkendový pobyt“ je společnost Solvent ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, PSČ 250 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 46977, IČO: 25069497 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem spotřebitelské soutěže „Hrajte o luxusní víkendový pobyt“ je společnost Teta drogerie a lékárny ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, PSČ 250 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 74545, IČO: 26148579 (dále jen „Organizátor“).  

 

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž začíná dne 17. července 2023 00:00:01 a trvá do 17. srpna 2023 23:59:59 (dále jen „Doba konání soutěže“) v prodejnách nebo na e-shopu Teta drogerie na území České republiky.
 

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která je členem věrnostního programu Teta klub, není ze soutěže vyloučena, nakoupí v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).
 

4. Výhra

Výhrou v soutěži jsou dárkové poukazy od společnosti INVIA v celkové hodnotě 30 000 Kč. Výherce si svůj pobyt může vybrat z celé nabídky společnosti INVIA a to jak z lokalit v ČR, tak i v zahraničí.

Po ukončení soutěže proběhne losování 1 výherce.
 

5. Účast ve hře a mechanika výběru výherce

Ze hry jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele a Organizátora, včetně jejich rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na přípravě a organizaci hry. Vyloučeni jsou také zákazníci, kteří nakoupí bez klubové Teta karty a také zákazníci, kteří nakoupí s klubovou Teta kartou, ale tato bude v zamknutém stavu v den ukončení soutěže, resp. v den losování výherce. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 
5.1 Jak se hry zúčastnit
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem s odemknutou klubovou Teta kartou v kterékoliv prodejně nebo e-shopu Teta drogerie na území České republiky v minimální výši 1 Kč včetně DPH (slovy: jedna koruna česká) na jedné účtence (faktuře) v Době konání soutěže.
Účastník může nakoupit libovolné produkty (vyjma níže uvedených) v libovolné hodnotě, přičemž současně při nákupu v prodejně předloží klubovou Teta kartu, jíž je držitelem, nebo je-li nákup proveden prostřednictvím e-shopu, je soutěžící přihlášen ke svému online účtu na stránkách www.tetadrogerie.cz.
 
Jeden nákup (jedna účtenka nebo faktura) bude do soutěže zařazen pouze jednou. Není rozhodující výše nákupu s Teta kartou.
 
Do soutěže nelze zapojit nákupy služeb, jako jsou: výdej e-shop zásilek na prodejně, Teta foto (CEWE), Sodastream, nákup dárkových poukazů Teta a tzv. expirační slevy 50 %.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že soutěžící je splněním výše uvedených podmínek zapojen do soutěže automaticky, je soutěžící vždy oprávněn vznést námitku proti tomuto zapojení do soutěže, a to na této adrese: info@tetadrogerie.cz. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy s novým nákupem. Za dokončený a řádně provedený soutěžní nákup se považuje takový nákup, u kterého nebylo využito odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez uvedení důvodu. Podáním námitek dle tohoto odstavce účast v soutěži končí.
 
5.2 Účastník hry
Účastníkem hry je každý Soutěžící, který nakoupí ve stanoveném období s Teta klubovou kartou a má odemknuté bodové konto nebo si jej do 17. 8. 2023 (resp. do dne losování výherce) odemkne.
 
Nepravdivé registrace do Teta klubu z důvodu účastni v soutěži budou ze hry vyřazeny. Každý účastník se může do hry zapojit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou nebo fakturou.
 
5.3 Mechanika výběru výherce
Výherce bude vylosován do 14 dnů po ukončení soutěže, a to zástupcem Organizátora. Ze slosování bude vyhotoven písemný zápis.
 
Výherce bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od provedení slosování na webových stránkách: www.tetadrogerie.cz/soutez.
 
Do slosování bude zahrnuta účtenka:
a) která je z období nákupu 17. 7. 2023 – 17. 8. 2023,
b) která je klubová a konto zákazníka je v odemknutém stavu,
c) která je pouze řádně vyplněná dle bodu 5.2 těchto pravidel.
 

6. Předání výhry

Výherce bude kontaktován do 15 pracovních dnů od slosování telefonicky na telefonním čísle uvedeném v přihlášce do věrnostního Teta klubu. Účastníci soutěže, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.
 
Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v přihlášce do věrnostního Teta klubu, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru. Výhra může být zaslána také na jinou adresu po vzájemné dohodě výherce s Pořadatelem. Současně bude zaslán také předávací protokol, který výherce soutěže musí podepsat a zaslat zpět Pořadateli soutěže.
 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Soutěžící souhlasí s tím, že účastí v soutěži uděluje dobrovolně svůj souhlas s těmito pravidly a v případě výhry v soutěži „Hrajte o luxusní víkendový pobyt“ uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail, Pořadatelem soutěže, společností Solvent ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, IČ 25069497 a Organizátorem soutěže, společností Teta drogerie a lékárny ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, PSČ 250 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 74545, IČO: 26148579  a to za účelem vyhodnocení výsledků, odevzdání výhry a kontroly splnění podmínek soutěže.
 
Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele a/nebo Organizátora anebo na emailu info@tetadrogerie.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli či Organizátorovi. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení Soutěžícího ze soutěže z důvodu nemožnosti zařazení Soutěžícího do soutěže bez souhlasu Soutěžícího.
 
Soutěžící má dále právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Dále má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, Pořadatel a/nebo Organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Soutěžící má zároveň právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel či Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat Pořadatele a/nebo Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Pořadatel a/nebo Organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo (v souladu s článkem 12 Nařízení) na:
 • právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů,
 • právo na informace o účelu zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům a zda jsou údaje zpracovávány či nikoliv,
 • právo podat stížnost,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním os. údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na nepřenositelnost os. údajů,
 • právo vznést námitky proti zapojení do soutěže na emailové adrese (info@tetadrogerie.cz),
            veškerá další práva přiznaná Nařízením.
 
Uvedená práva mohou účastníci hry uplatňovat u Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: poverenecGDPR@pksolvent.cz či na tel. č. 296 335 552.
 
Pořadatel/Organizátor přijímají v režimu čl. 28 odst. 3 Nařízení ve spojení se Zákonem č. 110/2019 Sb., následující podmínky zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“):
 
I. Předmět Podmínek
Předmětem těchto Podmínek je zpracovávání osobních údajů za účelem vyhodnocení výsledků a předání výhry.
 
II. Podmínky zpracování Osobních údajů
 1. Účelem zpracování osobních údajů je rozesílání výher v marketingové kampani Pořadatele a Organizátora.
 2. Předmětem zpracování osobních údajů nebudou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
 3. Zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto Podmínek se rozumí především jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, přenos, používání, třídění nebo kombinování, blokace a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování rozeslání výher.
 4. Osobní údaje budou Pořadatelem a Organizátorem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro odeslání výher, maximálně na dobu 1 měsíce ode dne konce Doby konání soutěže.
III. Povinnosti Pořadatele a Organizátora
 1. Pořadatel a Organizátor jsou při plnění těchto Podmínek povinni zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány vždy v souladu s Nařízením a Zákonem, aby tyto údaje byly aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, aby tyto údaje odpovídaly stanovenému účelu zpracování,
 2. Pořadatel i Organizátor při plnění těchto Podmínek:
 1. může pověřit zpracováním osobních údajů další osoby – zpracovatele. Seznam zpracovatelů je k dispozici na infolince Správce. I v případě použití zpracovatele Správce minimalizuje riziko náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, změny nebo neoprávněného poskytnutí nebo zpřístupnění či jiného zneužití osobních údajů. Za účelem zasílání obchodních sdělení je Správce oprávněn osobní údaje zpřístupnit osobám, se kterými tvoří koncern. Údaje nebudou předávány mimo EU do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 2. je povinen přijmout vhodná opatření, aby subjektům údajů poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, s využitím jasných a jednoduchých jazykových prostředků, všechny povinně oznamované informace a provedl veškerá oznámení vyžadovaná Nařízením a Zákonem, a to vlastním jménem,
 3. je povinen zohledňovat povahu zpracovávání osobních údajů a reagovat na žádosti na výkon práv subjektů údajů, jakož i při plnění dalších povinností ve smyslu Nařízení a Zákona,
 4. je povinen zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávněním těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výhradně pro tyto osoby,
 5. je povinen zajistit, aby jejich zaměstnanci zpracovávali osobní údaje výlučně za podmínek a v rozsahu stanoveném Pořadatelem a Organizátorem a způsobem odpovídajícím těmto Podmínkám,
 1. Pořadatel/Organizátor má při plnění těchto Podmínek povinnost:
 1. zavést technické, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a Zákonem tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které obsahují tyto údaje, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, k neoprávněným přesunům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i ke zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat,
 2. vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracovatelských činnostech ve smyslu Nařízení,
 3. řádně a včas ohlašovat případné narušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu,
 4. vzájemně se informovat o všech okolnostech významných pro plnění těchto Podmínek,
 5. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a Zákona, především dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, neposkytovat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat si v této souvislosti nezbytnou součinnost.
 

 9. Ostatní ujednání

Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel či Organizátor zjistí, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také Soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový Soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.
 
Pořadatel ani Organizátor neposkytují technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel ani Organizátor nejsou odpovědní za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
 
Pořadatel či Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel či Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout.
 • Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Pořadateli či Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech (sídlo společnosti) do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele či Organizátora o námitce je konečné.  
 • Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.  
 • Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti nebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).  
 • Soutěžící se může také obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00   Praha 2. Adresy jednotlivých inspektorátů jsou uvedeny na www.coi.cz.  
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel či Organizátor.  
 • Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  
 • Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.  
 • Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.  
 • S případnými reklamacemi výhry se výherci mohou obracet na Organizátora soutěže na emailové adrese info@tetadrogerie.cz.  
 • Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.tetadrogerie.cz/pobyt  po celou dobu trvání soutěže.  
 • Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.tetadrogerie.cz/pobyt a fyzicky také v sídle Pořadatele/Organizátora po celou dobu trvání soutěže
 

Pravidla výdeje letáků k soutěži a k odemknutí bodového konta

 
Zákazník, který nakoupí v prodejně Teta a v době nákupu bude mít zamknuté bodové konto, dostanete ke svému nákupu také leták informující o soutěži a zejména o odemknutí bodového konta. Při výdeji letáku vám bude do nákupu započítán administrativní poplatek daný pokladním systémem ve výši 0,01 Kč.
 
 
 
V Šestajovicích dne 13. července 2023.       

 

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny 8:00 - 16:30

Vypočítej mi slevu
Získat za body
Zavřít