Nakupujte dle kategorie

Inspirace

Novinky Naše značky Vlasy Obličej Tělo

Nákup

Eshop Akce Teta Klub Služby Prodejny
Úvod Akce Soutěže Pravidla soutěže o elektrokola

Pravidla soutěže o elektrokola

Pravidla spotřebitelské soutěže

„Nakupte a vyhrajte elektrokola“

(dále jen „soutěž“)
 

1. Pořadatel

Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Nakupte a vyhrajte elektrokola“ je společnost Solvent ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, PSČ 250 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 46977, IČO: 25069497 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem spotřebitelské soutěže „Nakupte a vyhrajte elektrokola“ je společnost Teta drogerie a lékárny ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, PSČ 250 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 74545, IČO: 26148579 (dále jen „Organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž začíná dne 8. června 2022 00:00:01 a trvá do 3. července 2022 23:59:59 (dále jen „Doba konání soutěže“) v prodejnách nebo e-shopu Teta drogerie na území České republiky.
 

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).
 

4. Výhry

Výhrami v soutěži jsou: 3x dámské krosové elektrokoly značky CRUSSIS.
Po ukončení soutěže proběhne losování výherců.
 

5. Účast ve hře a mechanika výběru výherců

Ze hry jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele a Organizátora, včetně jejich rodinných příslušníků, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na přípravě a organizaci hry. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 
5.1 Jak se hry zúčastnit
 
Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem v kterékoliv prodejně nebo e-shopu Teta drogerie na území České republiky v minimální výši 350 Kč včetně DPH (slovy: tři sta padesát korun českých) na jedné účtence – jedná se o částku, kterou Soutěžící skutečně uhradí, tedy po odečtení všech slev, v Době konání soutěže.
 
Nákupem získává Soutěžící číslo účtenky, pomocí které nákup zaregistruje na stránkách www.tetadrogerie.cz/elektrokola. Řádným vyplněním a odesláním formuláře na soutěžním webu vstupuje účastník soutěže do soutěže, vyjadřuje souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla dodržovat.
 
Jeden nákup (jednu účtenku) lze registrovat pouze jednou. Není rozhodující, o jakou částku byla při jednom nákupu překročena minimální hodnota nákupu.
Originál soutěžní účtenky je Soutěžící povinen uschovat za účelem kontroly účasti v soutěži a jako důkaz uskutečněného soutěžního nákupu v případě předání výhry.
 
Do soutěže nelze zapojit nákupy služeb, jako jsou: výdej e-shop zásilek (z www.sleky.cz nebo www.apotek.cz), Teta foto (CEWE), Sodastream, nákup dárkových poukazů Teta a tzv. expirační slevy 50 %.
 
5.2 Účastník hry
 
Účastníkem hry je každý Soutěžící, který řádně a pravdivě vyplní do elektronického formuláře (dále jen „elektronický formulář“) přístupného na webu Organizátora www.tetadrogerie.cz pod odkazem na „Nakupte a vyhrajte elektrokola“:
a) osobní údaje (jméno, příjmení, email, mobil),
b) číslo účtenky z pole ÚČTENKA – DAŇOVÝ DOKLAD č.xxx,
c) datum účtenky.
 
Nevyplněné a nepravdivé nebo pouze částečně vyplněné registrační formuláře budou ze hry vyřazeny. Každý účastník se může do hry zapojit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou. Na jednu platnou účtenku se lze hry zúčastnit maximálně 1x.
 
5.3 Mechanika výběru výherců
 
Výherci budou vylosováni do 15 dnů po ukončení soutěže, a to zástupcem Organizátora. Ze slosování bude vyhotoven písemný zápis.
 
Seznam výherců, respektive seznam výherních účtenek uvádějící datum nákupu a číslo účtenky, bude zveřejněn nejpozději do 15 dnů od provedení slosování na webu: www.tetadrogerie.cz/soutez.
 
Do slosování nebudou zahrnuty registrace, které nebudou řádně vyplněny (nebo budou opakovaně vyplněny se stejným číslem účtenky).
 
Do slosování bude zahrnuta účtenka:
a) která je z období nákupu 8. 6. 2022 – 3. 7. 2022
b) která má hodnotu nákupu 350 Kč včetně DPH a vyšší
c) která je registrována na www.tetadrogerie.cz/elektrokola.
d) která je pouze řádně vyplněná dle bodu 5.2 těchto pravidel.
 

6. Předání výher

Výherci budou kontaktováni do 30 pracovních dnů od slosování telefonicky na telefonním čísle nebo elektronicky na e-mailu uvedeném v registračním formuláři. Účastníci soutěže, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.
 
Při kontaktu bude ověřena registrace do soutěže a také bude ověřena účtenka, kterou je výherce povinen doložit zasláním na e-mail info@tetadrogerie.cz. Pokud výherce účtenku nepředloží, může Pořadatel či Organizátor rozhodnout, že mu výhra nebude předána a bude vylosován výherce jiný.
 
Výhry (elektrokola) budou předány osobně v prodejních místech CRUSSIS. Současně bude podepsán předávací protokol a pořízena fotodokumentace, kterou Pořadatel využije ke své propagaci na sociálních sítích. Konkrétní prodejní místa budou vybrány na základě telefonické dohody s výherci.
 

7. Specifikace účtenky z prodejny a e-shopu Teta

 
7. 1 Vzor účtenky z prodejny – označená pole vyplňuje Soutěžící při registraci do hry

 
 
7. 2 Vzor účtenky z e-shopu – označená pole vyplňuje Soutěžící při registraci do hry
 
 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Soutěžící souhlasí s tím, že účastí v soutěži uděluje dobrovolně svůj souhlas s těmito pravidly a v případě výhry v soutěži „Nakupte a vyhrajte elektrokola“ uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail, Pořadatelem soutěže, společností Solvent ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, IČ 25069497 a Organizátorem soutěže, společností Teta drogerie a lékárny ČR s. r. o. se sídlem Šestajovice, Poděbradská 1162, PSČ 250 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 74545, IČO: 26148579  a to za účelem vyhodnocení výsledků, odevzdání výher a kontroly splnění podmínek soutěže.
 
Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele a/nebo Organizátora anebo na emailu info@tetadrogerie.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli či Organizátorovi. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení Soutěžícího ze soutěže z důvodu nemožnosti zařazení Soutěžícího do soutěže bez souhlasu Soutěžícího.
 
Soutěžící má dále právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Dále má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, Pořadatel a/nebo Organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Soutěžící má zároveň právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel či Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat Pořadatele a/nebo Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Pořadatel a/nebo Organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo (v souladu s článkem 12 Nařízení) na:
 • právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů,
 • právo na informace o účelu zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům a zda jsou údaje zpracovávány či nikoliv,
 • právo podat stížnost,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním os. údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na nepřenositelnost os. údajů,
 • právo vznést námitky proti zapojení do soutěže na emailové adrese (info@tetadrogerie.cz),
 • veškerá další práva přiznaná Nařízením.
Uvedená práva mohou účastníci hry uplatňovat u Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: poverenecGDPR@pksolvent.cz či na tel. č. 296 335 552.
 
Pořadatel/Organizátor přijímají v režimu čl. 28 odst. 3 Nařízení ve spojení se Zákonem č. 110/2019 Sb., následující podmínky zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“):
 
I. Předmět Podmínek
Předmětem těchto Podmínek je zpracovávání osobních údajů za účelem vyhodnocení výsledků a odeslání výher.
 
II. Podmínky zpracování Osobních údajů
 1. Účelem zpracování osobních údajů je rozesílání výher v marketingové kampani Pořadatele a Organizátora.
 2. Předmětem zpracování osobních údajů nebudou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
 3. Zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto Podmínek se rozumí především jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, přenos, používání, třídění nebo kombinování, blokace a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování rozeslání výher.
 4. Osobní údaje budou Pořadatelem a Organizátorem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro odeslání výher, maximálně na dobu 1 měsíce ode dne konce Doby konání soutěže.
 III. Povinnosti Pořadatele a Organizátora
 1. Pořadatel a Organizátor jsou při plnění těchto Podmínek povinni zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány vždy v souladu s Nařízením a Zákonem, aby tyto údaje byly aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, aby tyto údaje odpovídaly stanovenému účelu zpracování,
 2. Pořadatel i Organizátor při plnění těchto Podmínek:
 1. může pověřit zpracováním osobních údajů pověřit další osoby – zpracovatele. Seznam zpracovatelů je k dispozici na infolince Správce. I v případě použití zpracovatele Správce minimalizuje riziko náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, změny nebo neoprávněného poskytnutí nebo zpřístupnění či jiného zneužití osobních údajů. Za účelem zasílání obchodních sdělení je Správce oprávněn osobní údaje zpřístupnit osobám, se kterými tvoří koncern. Údaje nebudou předávány mimo EU do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 2. je povinen přijmout vhodná opatření, aby subjektům údajů poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, s využitím jasných a jednoduchých jazykových prostředků, všechny povinně oznamované informace a provedl veškerá oznámení vyžadovaná Nařízením a Zákonem, a to vlastním jménem,
 3. je povinen zohledňovat povahu zpracovávání osobních údajů a reagovat na žádosti na výkon práv subjektů údajů, jakož i při plnění dalších povinností ve smyslu Nařízení a Zákona,
 4. je povinen zajistit, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávněním těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výhradně pro tyto osoby,
 5. je povinen zajistit, aby jejich zaměstnanci zpracovávali osobní údaje výlučně za podmínek a v rozsahu stanoveném Pořadatelem a Organizátorem a způsobem odpovídajícím těmto Podmínkám,
 1. Pořadatel/Organizátor má při plnění těchto Podmínek povinnost:
 1. zavést technické, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a Zákonem tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které obsahují tyto údaje, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, k neoprávněným přesunům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i ke zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat,
 2. vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracovatelských činnostech ve smyslu Nařízení,
 3. řádně a včas ohlašovat případné narušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu,
 4. vzájemně se informovat o všech okolnostech významných pro plnění těchto Podmínek,
 5. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a Zákona, především dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, neposkytovat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat si v této souvislosti nezbytnou součinnost.
 

 9. Ostatní ujednání

Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel či Organizátor zjistí, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také Soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový Soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.
 
Pořadatel ani Organizátor neposkytují technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel ani Organizátor nejsou odpovědní za nemožnost v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
 
Pořadatel či Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel či Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout.
 
 • Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Pořadateli či Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech (sídlo společnosti) do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele či Organizátora o námitce je konečné.  
 • Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.  
 • Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti nebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).  
 • Soutěžící se může také obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00   Praha 2. Adresy jednotlivých inspektorátů jsou uvedeny na www.coi.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel či Organizátor.  
 • Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  
 • Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.  
 • Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.  
 • S případnými reklamacemi výhry se výherci mohou obracet na Organizátora soutěže na emailové adrese info@tetadrogerie.cz.  
 • Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.tetadrogerie.cz/elektrokola po celou dobu trvání soutěže.  
 • Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.tetadrogerie.cz/elektrokola a fyzicky také v sídle Pořadatele/Organizátora po celou dobu trvání soutěže

 

Pravidla výdeje slevových kuponových knížek Teta drogerie a jejich uplatnění

 
Slevové knížky se vydávají každému zákazníkovi za každý nákup v hodnotě 350 Kč a více (vč. DPH, po všech slevách) uskutečněný na jedné účtence na prodejnách nebo v e-shopu Teta drogerie v období od 8. 6. 2022 do 3. 7. 2022 nebo do vyčerpání zásob.
 

 • Za jeden nákup nad stanovenou částkou získá zákazník jednu slevovou knížku
 • Slevové knížky obsahují 8 kuponů na slevy v drogerii Teta
 • Výdej slevových knížek nezávisí na členství v Teta klubu, podmínkou pro získání slevové knížky je nákup v drogerii Teta ve výše uvedeném období
 • Slevové knížky se vydávají zákazníkům starším 18 let
 • Slevové knížky se nevydávají za nákup služeb (e-shop zásilky, Teta foto apod.)

 
Uplatnění slevových kuponů je možné na všech kamenných prodejnách Teta podle termínu uplatnění uvedeném přímo na kuponu. Seznam prodejen naleznete na www.tetadrogerie.cz/prodejny. Kupony nelze uplatnit na e-shopu www.tetadrogerie.cz/eshop.
 
Slevové kupony platí i na zboží v akci. V rámci nákupu může zákazník uplatnit také věrnostní nebo broučkův kupon Teta. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden kupon z kuponové knížky. Kupony nelze sčítat, kopírovat, ani jinak upravovat. 
 

V Šestajovicích dne 6. června 2022. 

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny 8:00 - 16:30

Vypočítej mi slevu
Získat za body
Zavřít